Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec każdego roku obrotowego w celu jasnego, rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości po spełnieniu warunków wskazanych w tym artykule sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania. Czynność ta jest wykonywana przez Biegłego Rewidenta oraz polega na weryfikacji i ocenie czy przedstawione przez jednostkę sprawozdanie finansowe jest rzetelne i wiarygodne, czyli czy odzwierciedla faktyczną sytuację majątkową i finansową jednostki, a także czy posiada wszystkie wymagane, dodatkowe informacje oraz ujawnienia na temat jej działalności.

Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • rachunku zysków i strat,
  • bilansu,
  • zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.

Jednostki, które są jednostkami mikro lub małymi, zgodnie z ustawą o rachunkowości nie muszą sporządzać:

– rachunku przepływów pieniężnych,

– zestawienia zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dlaczego badanie sprawozdania finansowego jest tak istotne?

Biegły rewident, wydając opinię na temat badanego sprawozdania finansowego, podnosi znacznie wiarygodność informacji i danych finansowych prezentowanych przez spółkę. Badanie sprawozdania finansowego znacznie zwiększa zaufanie użytkowników do danych i informacji, jakie zostały w nim zawarte. Biegły rewident weryfikuje i ocenia, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Niektóre jednostki są zobowiązane przepisami prawa do badania sprawozdania finansowego, ale co ważne, każda inna jednostka również może zdecydować się na dobrowolne wykonanie badania sprawozdania finansowego w celu zwiększenia swojej wiarygodności i zaufania wśród klientów, inwestorów czy dostawców. 

W przypadku zainteresowania usługą audytu finansowego lub badania sprawozdania finansowego świadczoną przez biegłego rewidenta zespołu AK Dudziak zachęcamy do kontaktu.