Badanie sprawozdania finansowego – Katowice

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec każdego roku obrotowego w celu jasnego, rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Forma sprawozdania finansowego oraz zaprezentowane w nim informacje są ściśle określone przez Ustawę o Rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego to jego weryfikacja dokonana przez biegłego rewidenta. Zadaniem biegłego rewidenta jest ocena, czy przedstawione przez jednostkę sprawozdanie finansowe jest rzetelne i wiarygodne, czyli czy odzwierciedla faktyczną sytuację majątkową i finansową spółki, a także czy posiada wszystkie wymagane, dodatkowe informacje oraz ujawnienia na temat jej działalności. 

Zespół AK Dudziak oferuje indywidualne podejście do badania sprawozdania finansowego w zależności od specyfiki działalności jednostki, czyli skupienie się głównie na obszarach biznesowych, które są obarczone najwyższym ryzykiem z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Badanie sprawozdania finansowego w Katowicach – rezultat?

Efektem badania sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania, które stwierdza, czy przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz, czy jest zgodne pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

Dodatkowo poza opinią na temat weryfikowanego sprawozdania finansowego spółki biegły rewident wskazuje też obszary, które są najbardziej podatne na ryzyko istotnego zniekształcenia z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej. 

Sprawozdanie finansowe – istotna informacja o Spółce

Biegły rewident, wydając opinię na temat badanego sprawozdania finansowego, podnosi znacznie wiarygodność informacji i danych finansowych prezentowanych przez spółkę. Badanie sprawozdania finansowego znacznie zwiększa zaufanie użytkowników do danych i informacji, jakie zostały w nim zawarte. Biegły rewident weryfikuje i ocenia, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Niektóre jednostki są zobowiązane przepisami prawa do badania sprawozdania finansowego, ale co ważne, każda inna jednostka również może zdecydować się na dobrowolne wykonanie badania sprawozdania finansowego w celu zwiększenia swojej wiarygodności i zaufania wśród klientów, inwestorów czy dostawców. 

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec każdego roku obrotowego w celu jasnego, rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Forma sprawozdania finansowego oraz zaprezentowane w nim informacje są ściśle określone przez Ustawę o Rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego to jego weryfikacja dokonana przez biegłego rewidenta. Zadaniem biegłego rewidenta jest ocena, czy przedstawione przez jednostkę sprawozdanie finansowe jest rzetelne i wiarygodne, czyli czy odzwierciedla faktyczną sytuację majątkową i finansową spółki, a także czy posiada wszystkie wymagane, dodatkowe informacje oraz ujawnienia na temat jej działalności. 

Zespół AK Dudziak oferuje indywidualne podejście do badania sprawozdania finansowego w zależności od specyfiki działalności jednostki, czyli skupienie się głównie na obszarach biznesowych, które są obarczone najwyższym ryzykiem z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania, które stwierdza, czy przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz, czy jest zgodne pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

Dodatkowo poza opinią na temat weryfikowanego sprawozdania finansowego spółki biegły rewident wskazuje też obszary, które są najbardziej podatne na ryzyko istotnego zniekształcenia z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej. 

Dlaczego badanie sprawozdania finansowego jest tak istotne?

Biegły rewident, wydając opinię na temat badanego sprawozdania finansowego, podnosi znacznie wiarygodność informacji i danych finansowych prezentowanych przez spółkę. Badanie sprawozdania finansowego znacznie zwiększa zaufanie użytkowników do danych i informacji, jakie zostały w nim zawarte. Biegły rewident weryfikuje i ocenia, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Niektóre jednostki są zobowiązane przepisami prawa do badania sprawozdania finansowego, ale co ważne, każda inna jednostka również może zdecydować się na dobrowolne wykonanie badania sprawozdania finansowego w celu zwiększenia swojej wiarygodności i zaufania wśród klientów, inwestorów czy dostawców. 

W przypadku zainteresowania usługą audytu finansowego lub badania sprawozdania finansowego świadczoną przez biegłego rewidenta zespołu AK Dudziak zachęcamy do kontaktu.