Pakiet VAT e-commerce – planowane wejście w życie zmian 1 lipca 2021 r.

25 czerwca 2021 r. pakiet zmian do ustawy o podatku od towarów i usług tzw. pakiet e-commerce został przekazany do podpisu Prezydenta. Najbardziej prawdopodobny termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2021 r. gdyż jest to nieprzekraczalny termin implementacji regulacji Unii Europejskiej do przepisów polskich. Jedna z poprawek Senatu dotyczyła wydłużenia terminu wejścia tych zmian do 1 września 2021 r. jednakże została ona odrzucona przez Sejm.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu znajdziesz tutaj.

Pakiet VAT e-commerce to szereg istotnych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Są one związane przede wszystkim ze sprzedażą konsumencką dokonywaną transgranicznie (pomiędzy podatnikami VAT i nie podatnikami, tj. przede wszystkim w modelu B2C).

Najważniejsze założenia pakietu dotyczą:

 1. Zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich – (SOTI);
 2. Ujednolicenia progu kwotowego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej do poziomu 10.000 euro, po przekroczeniu którego podatnik jest zobowiązany opodatkować dostawę w kraju konsumenta według właściwych stawek VAT (dla tego kraju).
 3. Przekształcenia VAT MOSS ( Mini One Stop Shop) na tzw. VAT – OSS (One Stop Shop), który ma usprawnić obowiązek rozliczanie podatku VAT w różnych krajach UE poprzez rozliczanie się tylko w jednym kraju UE.
 4. Likwidacji zwolnienia z VAT importowanych towarów na teren UE w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
 5. Nowych obowiązków operatorów platform elektronicznych w zakresie poboru podatku VAT
 6. Wprowadzenia zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, pod warunkiem skorzystania z rozliczenia VAT w nowej procedurze importu – importowy One Stop Shop (IOSS).
 7. Jeżeli nie zostanie zastosowany IOSS w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euroVAT importowy zostanie pobrany, od osoby dla której towary są przeznaczone (konsumenta) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę przesyłkową), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej tzw. uregulowanie szczególne „USZ”.

Wszystkie powyższe punkty zostały rozwinięte w projekcie objaśnień Ministra Finansów, które można pobrać tutaj.

 Przygotowaliśmy dla Państwa streszczenie powyższych objaśnień:

Definicja WSTO i SOTI

 Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

a) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);

b) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Główne założenia WSTO:

 • zasadniczo odpowiada definicjom sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju,
 • katalog podmiotów mogących być nabywcami w transakcjach WSTO nie uległ zmianie w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej,
 • w definicji doprecyzowano, że WSTO obejmować będzie także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów,
 • miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy z pewnymi wyjątkami (patrz poniżej).
 • reguła dotycząca opodatkowania WSTO nie ulegnie zmianie, obniżono próg determinujący miejsce opodatkowania WSTO do 10 000 euro (42 000 zł), (możliwość zastosowania nowej procedury OSS).

Za pośrednie zaangażowanie dostawcy w wysyłkę lub transport towarów, zgodnie z art. 5a rozporządzenia  Rady UE 282/2011 (dalej: rozporządzenie 282/2011), uznaje się w szczególności następujące przypadki:

 • wysyłka lub transport towarów jest zlecana przez dostawcę osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy;
 • wysyłkę lub transport towarów dokonuje osoba trzecia, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów do nabywcy;
 • dostawca wystawia nabywcy fakturę i pobiera opłatę od nabywcy za wysyłkę lub transport, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;
 • dostawca w jakikolwiek sposób reklamuje nabywcy skorzystanie z usług dostawczych osoby trzeciej (zachęca do skorzystania), umożliwia kontakt nabywcy z osobą trzecią lub w inny sposób przekazuje osobie trzeciej informacje, które są jej potrzebne do dostarczenia towaru zamawiającemu.

Powyższej zasady nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT.

Powyższa zasada nie ma zastosowania także w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. Dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego.
 2. Towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu podatnika.
 3. Całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (dalej także: „usługi TBE”) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce).

Sama reguła dotycząca miejsca opodatkowania WSTO nie ulegnie zmianie. Niemniej jednak obniżeniu do 10 000 euro (42 000 zł) ulegnie próg determinujący miejsce opodatkowania WSTO.

Wspomniany próg 42 000 zł (obowiązujący od 1 lipca 2021 r.) dotyczy łącznej sumy zarówno całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów. Poniżej tego progu transakcje będą opodatkowane w państwie członkowskim, w którym podatnik świadczący te usługi telekomunikacyjne, nadawcze i świadczone drogą elektroniczną ma swoją siedzibę lub, w którym znajdują się te towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu. Przykładowo, jeżeli towary będą wysyłane z Polski przez podatnika, którego dotyczy wskazany próg to WSTO będzie opodatkowana w Polsce.

Podatnik nawet gdy nie przekroczy określonego progu 10.000 euro będzie miał możliwość (opcję) wyboru opodatkowania w państwie konsumpcji (fakultatywna opcja wyboru miejsca opodatkowania). W takim wypadku należy złożyć odpowiednie zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego (elektronicznie na formularzu VAT-29).

Zgodnie z nowymi regulacjami wybór miejsca dostawy w przypadku WSTO odnosi się do wszystkich dostaw. Obecnie można dokonać wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich konsumpcji.

Natomiast, w przypadku przekroczenia wskazanego progu transakcje zawsze będą opodatkowane w państwie konsumpcji (składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie). Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Przykłady nr 1-9

Definicja SOTI

 Sprzedaż na odległość towarów importowanych to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

a) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C);

b) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Główne założenia SOTI:

 • w definicji doprecyzowano, że SOTI obejmować będzie także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów (warunki jak w WSTO),
 • miejsce dostawy w przypadku SOTI uzależnione jest od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w Unii Europejskiej (państwa importu) oraz od miejsca przeznaczenia tych towarów,
 • reguła dotycząca opodatkowania zleżeć będzie od miejsca dostawy SOTI, którym może być kraj wysyłki, kraj przeznaczenia towarów lub państwo trzecie (szczegóły poniżej).

 Miejscem dostawy w przypadku SOTI (odstępstwo od art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
o VAT) jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów (kraj przeznaczenia). Zasada ta ma zastosowanie w dwóch następujących przypadkach:

 1. Jeżeli towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów (art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy o VAT), czyli gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów.
 2. Jeżeli towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS (art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy o VAT). Państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów.

Powyższych zasad nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków
i towarów używanych, – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT.

W pozostałych sytuacjach miejsce dostawy w odniesieniu do SOTI ustala się na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu. W przypadku SOTI, gdy nie będą miały zastosowania zasady szczególne, miejscem dostawy będzie zasadniczo państwo trzecie. Zatem SOTI nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium UE. Wtedy opodatkowany będzie import takich towarów na ogólnych zasadach.

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami celnymi w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu będzie możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

Wartość rzeczywista w przypadku towarów oznacza: cenę samych towarów sprzedawanych w celu wywozu na obszar celny Unii, z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba, że są one ujęte w cenie i nie są oddzielnie wykazane na fakturze, oraz z wyłączeniem wszelkich innych podatków i opłat, jakie organy celne mogą ustalić na podstawie odpowiednich dokumentów

Przykłady nr 10-12.

Nowe obowiązki operatorów platform elektronicznych

Definicja interfejsów (platform) elektronicznych posiada szeroki zakres i obejmuje m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API).

Pakiet VAT e-commerce nakłada na operatorów takich platform obowiązek rozliczenia VAT w przypadku, gdy platforma ułatwia określone typy dostaw towarów B2C, tj.:

 • SOTI w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, lub
 • dostawę towarów na terytorium UE (czyli WSTO lub dostawę krajową) dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

Nowe zasady stosuje się niezależnie od miejsca siedziby operatora interfejsu elektronicznego (IE).

Pojęcie „ułatwia” zostało zdefiniowane w art. 5b rozporządzenia 282/2011 i oznacza ono: korzystanie z interfejsu elektronicznego (IE) w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą i dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez IE, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs.

W takim przypadku zastosowana zostanie fikcja prawna, że platforma:

 • nabyła towary (dostawa towarów B2B pomiędzy platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta),
 • i dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C pomiędzy platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W związku z tym platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią „fikcyjną” dostawą B2C.

Wyjątkiem od przedstawionych zasad są sytuacje, gdy:

 • podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów,
 • podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością,
 • podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.
 • operatora IE wykonuje tylko jedną z następujących funkcji:
 • przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;
 • oferowanie lub reklamowanie towarów;
 • przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

W takich wypadkach zasady dotyczące opodatkowania określonych dostaw towarów za pośrednictwem platform nie będą miały zastosowania.

Przykłady nr 15 -30

Procedura szczególna One Stop Shop – OSS

Od 1 stycznia 2015 r. został wprowadzony tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS). MOSS to system elektroniczny umożliwiający przedsiębiorcom świadczącym na rzecz konsumentów (B2C) usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w państwach członkowskich, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT.

Z dniem 1 lipca 2021 r. mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) ulega rozszerzeniu i staje się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS), obejmujących szereg innych transakcji B2C. OSS dzieli się na procedurę unijną oraz procedurę nieunijną.

W ramach procedury unijnej z OSS mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu:

– WSTO,

– usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

 • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu WSTO;
 • ułatwiający przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dokonanie:

– WSTO,

– krajowych dostaw towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego.

Przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać z procedury unijnej, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub państwo UE, w którym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, (gdy nie ma siedziby w UE).

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury.

Procedura nieunijna:

 • dotyczy przedsiębiorcy nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, który świadczy usługi na rzecz konsumentów (B2C), podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium UE.
 • przedsiębiorca może dokonać rejestracji do procedury nieunijnej w dowolnie wybranym państwie członkowskim.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej czy nieunijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT od wszystkich usług objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury.

Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji do procedury unijnej, składania deklaracji i ich korekt, dokonywania płatności VAT, ewidencjonowania, aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym oraz wyrejestrowania dostępne są pod linkami:

https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/resources_en

Przykłady nr 31-35 procedura unijna

Przykłady nr 36-37 procedura nieunijna

Procedura szczególna IOSS

Od 1 lipca 2021 r. podatek z tytułu importu towarów kupionych przez Internet jest płatny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości (zlikwidowano zwolnienie z VAT dla importowanych towarów do wartości 22 euro).

Jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany do procedury importu w systemie IOSS, import towarów nabytych w ramach SOTI jest zwolniony z podatku w każdym państwie członkowskim UE, jeśli wartość rzeczywista towaru na przesyłkę nie przekracza 150 euro. Zwolnienie to jest stosowane, jeżeli w zgłoszeniu celnym zostanie podany ważny numer IOSS. Ma to na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tych samych towarów.
W przypadku nieprawidłowego lub brakującego numeru rejestracyjnego IOSS należy uiścić podatek od importu na zasadach ogólnych.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się na korzystanie z IOSS, wówczas import takiego towaru podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych – standardowe zgłoszenie celne
lub z wykorzystaniem tzw. USZ (procedura USZ – patrz rozdział VI: Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów: tzw. uregulowanie szczególne „USZ”), a VAT z tytułu importu tego towaru jest płacony przez nabywcę.

Procedurę importu IOSS można zastosować, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • towary są wysyłane z państwa trzeciego w momencie dostawy
 • towary te są wysyłane w jednej przesyłce o wartości rzeczywistej maksymalnie 150 euro
 • towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz do nabywcy w państwie członkowskim UE (dotyczy to również przypadku, gdy dostawca jest pośrednio zaangażowany w wysyłkę lub transport towarów z państwa trzeciego).

Ponadto z procedury IOSS mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • sprzedają na odległość towary importowane z państwa trzecich w przesyłkach
  o wartości rzeczywistej nie większej niż 150 euro do osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej (UE);
 • udostępniają interfejs elektroniczny, za pomocą, którego wspierają (ułatwiają) dostawę towarów importowanych z państwa trzeciego w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 EUR, a zatem są traktowani tak, jakby sami dostarczyli towary.

Z procedury importu nie można korzystać, jeśli:

 • towar podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym niezależnie od tego, czy wartość rzeczywista przesyłki przekracza 150 euro, czy nie,
 • jest to dostawa do firmy („B2B”).

W ramach procedury importu można deklarować i rozliczać podatek VAT należny z tytułu dokonywania SOTI. Podatnik, który decyduje się na skorzystanie z procedury importu, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji (PCZI) (państwo UE gdzie podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności (w przypadku braku siedziby na terenie UE), lub wybrane państwo UE, jeśli nie posiada siedziby i stałego miejsca prowadzenia na terenie UE (ale w takim wypadku należy ustanowić pośrednika – wyjątek przedsiębiorcy z Norwegii)

Podatnik, który zdecyduje się zarejestrować do procedury importu, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich transakcji SOTI objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury.

Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji do procedury importu, składania deklaracji i ich korekt, dokonywania płatności VAT, ewidencjonowania, aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym oraz wyrejestrowania dostępne są pod linkami:

https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/resources_en

Przykłady nr 38-53

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów: tzw. uregulowanie szczególne „USZ”

Wprowadzone od 1 lipca 2021 r. tzw. uregulowanie szczególne „USZ” to uproszczenie umożliwiające osobom zgłaszającym organom celnym do procedury dopuszczenia do obrotu towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłkach: pobranie, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT należnego z tytułu importu ww. towarów, w zbiorczym miesięcznym zgłoszeniu celnym, na rzecz tyko odbiorców znajdujących się na terytorium kraju.

W przypadku importu towarów USZ można zastosować do towarów:

 • które są dostarczane do konsumentów w Polsce,
 • których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę,
 • nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz
 • które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

USZ dostępny jest dla osób zgłaszających organom celnym towary nabyte w ramach SOTI
o wartości rzeczywistej do 150 euro, które są odpowiedzialne za pobór podatku i są operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego – dalej również „operatorzy”. Co do zasady, jest to operator pocztowy (Poczta Polska), firma kurierska lub ekspresowa bądź agencja celna posiada status AEO.

Dzięki USZ operatorzy składają elektronicznie deklaracje miesięczne, którymi de facto są miesięczne zgłoszenia celne i wpłacają pobrany od odbiorcy należny podatek VAT z tytułu importu ww. towarów.

Procedura USZ jest fakultatywna dla operatorów

W deklaracji miesięcznej wykazywana jest całkowita kwota podatku pobranego w miesiącu, za który jest ona składana.

Przykłady nr 54-59

W związku z tymi zmianami 17 czerwca ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projekt zakłada zwolnienie podmiotów wymienionych w ustawie VAT e-commerce z konieczności prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów (MF) zaprasza na webinarium „Nowe zasady VAT w handlu elektronicznym od 1 lipca 2021 r., czyli pakiet VAT e-commerce w praktyce polskich firm”, które odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godz. 13.30. Więcej informacji pod linkiem.

Link do źródła.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 28.06.2021 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.