Istotne zmiany w przepisach podatkowych – lipiec 2021 r.

Istotne zmiany w przepisach podatkowych lipiec 2021 r.

Poniżej istotne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Kasy online – objęcie nowych branż od 1 lipca 2021 r.

Do wymiany kasy fiskalnej są zobowiązani podatnicy należący do poniższych branż:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obowiązek dotyczy podmiotów, które posiadają kasy starego typu tzw. offline.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w jednej z powyższych branż i korzystające ze zwolnień przewidzianych rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nadal z tych zwolnień (o ile są zasadne) mogą korzystać i nie maja obowiązku posiadania kasy online.

Natomiast należy zwrócić uwagę, iż usługi:

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – brak zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

Podatnikom przysługuje prawo do ulgi w związku z zakupem kas elektronicznych. Dodatkowo podatnikom nie przepadnie ulga związana z zakupem poprzednich kas nawet, jeśli zaprzestaną ich używania (w związku z wejściem w życie zmian ustawowych) przed upływem 3 lat od ich zakupienia.

Pakiet VAT e-commerce –  wejście w życie zmian 1 lipca 2021 r.

Projekt ustawy został zatwierdzony przez Sejm i 25.06.2021 r. przekazany do podpisu Prezydenta.

Pakiet VAT e-commerce to szereg istotnych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług szczegóły pod linkiem.

Zmiany w JPK – planowane wejście w życie zmian 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest nadal w fazie projektowej aczkolwiek można się spodziewać, iż po podpisaniu przez Prezydenta zmiany ustawy podatku od towarów i usług tzw. pakiet VAT e-commerce, rozporządzenie to wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r. gdyż jest ściśle powiązane z zmianą ustawy.

Rozporządzenie zakłada:

 1. Ujmowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zbiorczo w raportach kasowych bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.
 2. Zbiorcze wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego, przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób. Przejazdy te będą mogły być wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.
 3. Zmiany w kodach GTU dotyczące ich oznaczeń zmian z numeracji „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13” oraz uszczegółowiono znaczenie poszczególnych kodów GTU poprzez uzupełnienie ich o zapisy w odniesieniu do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Uszczegółowiono kody GTU_01; GTU_03; GTU_06; GTU_07; GTU_08; GTU_09; GTU_10; GTU_12.
 4. Brak oznaczeń TP w przypadku, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi wynikają  wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 5. Rezygnacja z oznaczenia MPP po stronie sprzedaży jak i zakupu.
 6. Brak obowiązku oznaczania kodami GTU czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” .
 7. Obowiązek oznaczania procedurą WEW w ewidencji zakupu korekt in minus dotyczących zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie  86 ust. 19a ustawy podatku od towarów i usług (ulga na złe długi).
 8. Zmiany związane z nowym pakietem VAT e-commerce:
 • zastąpienie oznaczeń SW i EE jednym wspólnym oznaczeniem WSTO_EE. Oznaczenie to dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Oznaczeniem będą objęte też świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Jednak w okresie od lipca do grudnia 2021 r. będzie stosowane jeszcze oznaczenie EE przy dostawie na rzecz konsumentów w innym kraju UE i będzie obejmować:

– wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,

– świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

 • wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca). Oznaczenie transakcji, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim.

Link do źródła.

Zmiany w podatku akcyzowym – 1 lipca 2021 r.

 1. Obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUESC.  30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy – ze względu na ich przeznaczenie – paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG. Osoby fizyczne, które nie prowadza działalności gospodarczej nadal mogą składać deklaracje w formie papierowej. Co więcej wprowadzono nowy obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny w przypadku wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.
 2. 1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.
 3. Przesunięcie na 1 lipca 2022 r. obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku, których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 29.06.2021 r

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.