Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 dobiega końca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.03.2021 r. wydłużone zostały terminy związane z sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Terminy związane z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdania dobiegają końca!

📅24 czerwca – rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

📅30 czerwca – zamknięcie ksiąg rachunkowych

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych powinno nastąpić kompletne ujęcie w nich wszystkich sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów księgowych, stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych dotyczących roku obrotowego

📅30 czerwca – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie to obejmuje:

–bilans,

–rachunek zysków i strat,

–informację dodatkową,

a w przypadku jednostek podlegających badaniu również:

– rachunek przepływów pieniężnych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie Ministra Finansów.

📅30 czerwca – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe oraz wpłacają podatek należny

Zeznanie za rok podatkowy (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) składają osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale niebędące spółkami osobowymi, a także spółki komandytowo-akcyjne. Obowiązek ten spoczywa również na podmiocie, zajmującym się rozliczeniami spółki, która wchodząc w skład podatkowej grupy kapitałowej, jest wskazana w umowie takiej grupy jako reprezentująca podatkową grupę kapitałową.

Składając zeznanie, zasadniczo należy posłużyć się formularzem CIT-8. Jedynie, gdy dokonuje się rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej, przygotowuje się zeznanie na formularzu CIT-8AB.

Konieczne może być również złożenie załączników:

📍 CIT-8/O – przez podmiot korzystający ze zwolnień albo stosujący odliczenia od podatku lub dochodu,

📍 CIT-D – przez podmiot otrzymujący lub przekazujący darowiznę podlegającą rozliczeniu w CIT,

📍 CIT-BR – przez podmiot dokonujący odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,

📍 SSE-R (ewentualnie z załącznikami SSE/A lub SSE-R/A) – przez jednostkę prowadzącą działalność w specjalnej strefie ekonomicznej,

📍 CIT-ST (ewentualnie załącznikiem CIT-ST/A) – przez podmiot posiadający zakłady położone w innych gminach niż znajduje się jego siedziba

📅31 lipca – złożenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS):

📅 30 września – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Link do źródła.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 11.06.2021 r

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.