Projekt ustawy – Nowy Ład

projekt ustawy nowy ład

Opublikowano projekt zmian ustaw PIT i CIT związany z Nowym Ładem.

Projekt ustawy – Nowy Ład potwierdza zmiany ogłaszane wcześniej przez Ministra Finansów (które opisywaliśmy również na naszej stronie):

– podniesienie progu dla pierwszej skali podatkowej do 120.000 zł

– zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł (poprzez dodanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 5.100 zł, która może być zmieniona poprzez rozporządzenie przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych).

– projekt znosi możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej (uchylono art. 27b ustawy PIT)

– składka zdrowotna będzie liczona od dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy, podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W ujęciu rocznym składka ta nie może być niższa niż składka zdrowotna obliczona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku (obecnie ok. 218 zł miesięcznie).

Dochód za dany miesiąc trzeba będzie obliczyć do 10 lub 15 dnia miesiąca (w zależności od terminu płatności składek ZUS), aby poprawnie wyliczyć składkę zdrowotną.

– składka zdrowotna dla przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie wynosić 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Składka zdrowotna będzie liczona od miesięcznego przychodu pomniejszonego o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

– zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne następuje na wniosek składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą PUE. Wnioski o zwrot za dany rok można składać w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania za dany rok. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania (brak możliwości zwrotu). Zatem wniosek o zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za rok 2022 będzie można składać do końca marca 2023 r. lub końca maja 2023 r. w zależności od formy opodatkowania.

– korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania za ten rok kalendarzowy (tylko dwa miesiące na korektę!).

– zmieniono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: dla lekarzy 14% (obecnie,17%, jeśli wolny zawód lub 15% gdy jest ktoś zatrudniony u przedsiębiorcy)oraz dla informatyków 12% (obecnie 15%)

Ponadto w projekcie ustawy są wprowadzone dodatkowo inne zmiany, które niekoniecznie są korzystane dla przedsiębiorców:

– osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie będą opłacać składki zdrowotne (obecnie umowy powołania do pełnienia funkcji w organach Spółki nie są objęte obowiązkiem odprowadzania składki zdrowotnej)

– brak możliwości wyboru Karty Podatkowej (możliwa jest jedynie jej kontynuacja, gdy została wcześniej wybrana)

– podmioty prowadzące KPiR, księgi rachunkowe, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zobowiązane prowadzić tą ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do Urzędu Skarbowego swoje księgi i ewidencje do 20 dnia miesiąca następującego po upływie terminu po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania. Dane mają być przesyłane w odpowiedniej strukturze logicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ma obowiązywać od 2023 r.)

– sprzedaż majątku wykupionego z leasingu prywatnie będzie przychodem (np. leasing samochodu umowa zawarta na firmę przedsiębiorcy następnie wykup prywatny (na osobę fizyczną, samochód poza ewidencją ŚT), jeśli sprzedaż dokona się w ciągu 6 lat to będzie to przychód z prowadzonej działalności gospodarczej)

– dla pracowników zarabiających między 68.412 zł, a 133.692 zł będzie stosowana dodatkowa ulga, która liczona jest za pomocą wzoru wskazanego w projekcie ustawy.  Ulga może wahać się od 6 zł do 13.444 zł w zależności od wysokości dochodów największą ulgę otrzymają osoby zarabiające rocznie ok. 100.000 zł

– pracownicy używający samochód służbowy dla celów prywatnych będą musieli opodatkować wyższą kwotę związaną z nieodpłatnym świadczeniem (aktualnie kwoty uzależnione od pojemności silnika do 1600 cm3 była to kwota 250 zł miesięcznie powyżej 400 zł miesięcznie, w projekcie ustawy kwoty pozostają te same zmienia się kryterium – w zależności od mocy silnika, czyli do 60kW – 250 zł miesięcznie, inne 400 zł miesięcznie. Zatem większość osób korzystających z samochodu służbowego zapłaci więcej podatku.

– konsument będzie miał obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji będzie przekraczać 20.000 zł

– przedsiębiorca konsument będzie miał obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji będzie przekraczać 8.000 zł (obecnie 15.000 zł)

– projekt zakłada brak możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych służących do prowadzonej działalności gospodarczej (art. 22c pkt 2 ustawy PIT), brak ich ujęcie również w ewidencji środków trwałych

– wartość początkowa używanych środków trwałych będzie stanowić wartość nabycia, ale nie większa niż wartość rynkowa

– ograniczenie ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł ( art. 27g ustawy PIT)

– projekt ustawy zawiera przepisy, które mają za zadanie przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu:

  • wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie ustalona za każdy miesiąc, w którym stwierdzono nielegalne zatrudnienie, w wysokości minimalnego wynagrodzenia jest przychodem podatkowym z działalności;
  • wypłaty wynagrodzenia i składki ZUS osoby zatrudnionej nielegalnie nie są kosztem uzyskania przychodu.
  • zaniżenie podstawy wymiaru składek pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia finansują w całości z własnych środków płatnicy składek, także w części podlegającej finansowaniu przez ubezpieczonego

– zmieniono definicję wolnego zawodu

– wprowadzono zmiany w cenach transferowych

– wprowadzono definicję grupy VAT, która posiada własny NIP i składa deklaracje, a sprzedaż pomiędzy członkami grupy jest NP.

– wprowadzono instytucję nabycia sprawdzającego:

Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

  • ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
  • wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Należy pamiętać że jest to dopiero projekt ustawy, aczkolwiek powoli trzeba oswajać się z myślą iż pewnie koniec roku będzie czasem intensywnej pracy związanej z dostosowaniem się do zmian podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 28.07.2021 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.