11 maja 2021 r. podczas XXIII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców organizowanego przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawiciele ZUS w tym Prezes prof. Gertruda Uścińska przekazali informacje dotyczące nadchodzących zmian w ZUS w następnych latach.

„Strategii ZUS na lata 2021-2025”

Zakomunikowane zmiany są następstwem zapowiedzianej w marcu 2021 r. „Strategii ZUS na lata 2021-2025”,  która wyznacza cztery kierunki transformacji organizacyjnej i cyfrowej ZUS:

  • nowoczesny e-urząd,
  • automatyzacja i doskonalenie procesów oraz nowoczesna architektura IT,
  • elektronizacja procesów, komunikacji i dokumentacji,
  • wymiana i integracja danych w ramach e-administracji.

Kierunki transformacji organizacyjnej i cyfrowej Zakładu mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie 14 programów, gdzie pierwsze dwa, czyli: Automatyzacja rozliczeń płatników oraz Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków były omawiane podczas XXIII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Automatyzacja rozliczeń płatników.

W ramach tego programu główną zmianą jest przekazanie do kompetencji ZUS obowiązku ustalania wysokości składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Zakład powyższe operacje będzie dokonywał na podstawie tzw. Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego (JPU) czyli zestawienia danych i informacji dotyczących płatnika i ubezpieczonego, przekazywanych przez płatnika składek na profilu informacyjnym.

Plik JPU będzie zawierał dane potrzebne ZUS do zgłaszania do ubezpieczeń, ustalania podstawy wymiaru składek, obliczania i rozliczania składek oraz ustalania prawa do świadczeń, ich wysokości i podstawy wymiaru. W wykazie danych uwzględnione są także dodatkowe oczekiwania GUS, dzięki którym w przyszłości będzie można ograniczyć obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców.

Nastąpi także zmiana terminów płatności składek do 10 dnia następnego miesiąca (płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie), a do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy.  Natomiast termin na przekazanie poszczególnych danych (np. służących do dokonania rozliczenia składek) wyznaczony będzie do 5 następnego miesiąca, a ustalenia składki na Mały ZUS Plus (do 25 stycznia danego roku).

W przypadku braku przekazania przez płatnika pliku JPU w odpowiednim terminie rozliczenia będą ustalone z urzędu wg odpowiednich zasad.

W terminie 7 dni od przekazania JPU płatnik będzie mógł złożyć jego korektę, a po tym terminie będzie dostępny jedynie tryb reklamacyjny. Płatnik składek i ubezpieczony będzie mógł złożyć reklamację (od dokonanych ustaleń w zakresie zgłoszenia, wyrejestrowania, podstawy wymiaru składek, należnych składkach i innych danych ustalonych przez ZUS) wraz z uzasadnieniem. Zmiana na kontach płatnika/ubezpieczonego będzie uwzględniana dopiero po zweryfikowaniu jej zasadności. ZUS może uwzględnić reklamacje i zmienić dane na koncie lub może wydać decyzje o odmowie uwzględnienia zmian.

Nastąpi także zmiana w podstawie wymiaru składki np. dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym (podstawą wymiaru będzie minimalne wynagrodzenie), a dla zleceniobiorców (podstawą wymiaru składki będzie przychód).

Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków.

Obowiązek wypłaty wszystkich zasiłków będzie należał do ZUS (także tych, które teraz opłaca pracodawca). Zasiłki będą wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim.

Zmienią się zasady ustalania prawa do zasiłków, a ich obliczanie ma być prostsze.

W celu ograniczenia nadużyć w korzystaniu z zasiłków zmiany będą dotyczyć:

  • okresu wyczekiwania na prawo do zasiłków ( wydłużenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego oraz wprowadzenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego),
  • prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia (ograniczenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 30 dni),
  • zasad ustalania okresu pobierania zasiłku chorobowego (wliczanie do okresu zasiłkowego okresów poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni -niezależnie od przyczyny choroby),
  • uproszczenie stawek procentowych zasiłków chorobowych i macierzyńskich (zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu – 80% zamiast 70%, a zasiłek macierzyński – 100% i 80%, bez wyrównywania).

Płatnik składek będzie przekazywał informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na prawo do zasiłku oraz jego wysokość – w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności za pomocą pliku JPU dotyczącego zasiłków.

Program „Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków” będzie wprowadzany dwuetapowo:

  • w pierwszym etapie zmiany w prawie do zasiłków, wysokości i podstawy wymiaru,
  • w drugim etapie zmiany związane z automatyzacją wypłaty zasiłków i przejęciem wypłaty zasiłków od płatników składek

Korzyści dla kogo?

Powyższe zmiany w ocenie przedstawicieli ZUS mają odciążyć przedsiębiorców z nakładanych obowiązków przez ZUS oraz ograniczyć liczbę postepowań wyjaśniających z płatnikami. Płatnicy składek mają uzyskać pewność i stabilność swoich rozliczeń – ZUS przejmie obowiązek i odpowiedzialność za ustalanie wysokości składek i zasiłków. Natomiast przejęcie wypłat zasiłków przez ZUS wpłynie korzystnie na finanse płatników składek – aktualnie wypłata zasiłku oznacza wydatkowanie środków przez płatnika w terminie wypłat wynagrodzeń. Zmiany w obszarze zasiłków pozwolą także ograniczyć nadużycia w korzystaniu z różnego rodzaju świadczeń, racjonalizację wydatków Funduszu Chorobowego oraz zmniejszenie deficytu Funduszu Chorobowego.

 

Link do źródła.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 13.05.2021 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.