Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi

Tarcza Finansowa PFR 1.0

Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi ebook

 

30 kwietnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udostępnił pierwszym Beneficjentom Tarczy Finansowej PRF 1.0 możliwość złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu związanego z otrzymaną subwencją.

Co należy zrobić, aby rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i otrzymać jej umorzenie?

 1. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o 100% subwencji czy będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych.
 2. Przeczytaj propozycję PFR dotyczącą rozliczenia.
 3. Wyjaśnij rozbieżności w rejestrach publicznych – jeżeli takie występują dokonaj odpowiednich korekt.
 4. Popraw dane przedstawione w propozycji PFR, jeżeli są nieprawidłowe.
 5. Jeśli jako mikro, mała lub średnia firma ubiegasz się o 100% dofinansowania- zwróć szczególna uwagę na odpowiednie uzupełnienie danych.
 6. Uzupełnij kwotę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży – dotyczy tylko MŚP rozliczających się z Tarczy Finansowej PFR 1.0 na zasadach ogólnych.
 7. Gdy wszystkie dane są już poprawne i gotowe do zatwierdzenia należy dokonać ich autoryzacji i wysłać.

Rozwinięcie poszczególnych etapów przedstawiamy poniżej.

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o 100% subwencji czy będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych.

Warunkami do otrzymania umorzenia 100% subwencji są:

 • Nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w każdym czasie od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji przez PFR.
 • Nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 2019.
 • Działalność faktycznie wykonywana oraz ujawniona w CEIDG albo rejestrze przedsiębiorców KRS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 obejmuje, co najmniej jeden ze wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z 54 kodami PKD.
 • Odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o min. 30% w okresie wskazanym w Regulaminie PFR.

Należy pamiętać, aby uzyskać umorzenie 100% w Oświadczeniu o Rozliczeniu Tarczy Finansowej PFR 1.0. należy wpisać odpowiedni kod PKD uprawniający Beneficjenta do 100% rozliczenia oraz podać wartość spadku przychodów.

Jednakże gdy nie zaliczasz się do do powyższej grupy Beneficjentów rozliczenie z subwencji Tarczy Finansowej 1.0 nastąpi na zasadach ogólnych dla Mikrofirm lub MŚP. Opis zasad znajdziesz w naszym ebooku Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi

Przeczytaj propozycję PFR dotyczącą rozliczenia.

Na około 10 dni przed upływem 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji PFR udostępni swoja propozycję rozliczenia i umorzenia subwencji. Część danych zostanie już uzupełniona jak np. średni stan zatrudnienia czy informacje o firmie zawarte w publicznych rejestrach (CEIDG czy KRS) lub o kontynuacji działalności.

Sprawdź, czy dane są prawidłowe.

Wyjaśnij rozbieżności w rejestrach publicznych – jeżeli takie występują dokonaj odpowiednich korekt.

W momencie, gdy zauważyłeś rozbieżności np. w wyliczonym przez Ciebie stanie średniego zatrudnienia, a tym podanym w rozliczeniu. Zidentyfikuj skąd wynika różnica i złóż odpowiednią korektę do instytucji publicznych np. ZUS.

Popraw dane przedstawione w propozycji PFR, jeżeli są nieprawidłowe.

Jeśli uważasz, że wpisane dane są niepoprawne – zmień je. Ważne, aby Twoje dane były poparte odpowiednimi danymi w rejestrach i księgach firmy. PFR na etapie postępowania wyjaśniającego będzie je weryfikował oraz ich zasadność.

Kwestionowanie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi będzie możliwe wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że Beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu (np. wystosował pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać to PFR). Ponadto Beneficjent musi wprowadzić zmiany do Oświadczenia o Rozliczeniu w stosunku do danych, z którymi się nie zgadza.

Jeśli Beneficjent nie wprowadzi poprawnych kwot zgodnie z jego przekonaniem i wiedza wynikającą z rejestrów i ksiąg firmy, a tylko zaakceptuje propozycje PFR nie będzie mógł wszcząć postepowania wyjaśniającego.

Jeśli jako mikro, mała lub średnia firma ubiegasz się o 100% dofinansowania- zwróć szczególna uwagę na:

 • uzupełnienie spadku przychodów ze sprzedaży
 • sprawdzenie lub poprawienie kodów PKD

Uzupełnij kwotę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży – dotyczy tylko MŚP rozliczających się z Tarczy Finansowej PFR 1.0 na zasadach ogólnych.

Sprawdź, jak obliczyć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży – pobierz darmowy ebook.

Wszystkie dane są już poprawne i gotowe do zatwierdzenia.

Podpisz oświadczenie z wykorzystaniem narzędzi autoryzacyjnych w bankowości elektronicznej. Pamiętaj, że Oświadczenie o Rozliczeniu związane z Tarczą Finansową PFR 1.0 można edytować do momentu podpisu w bankowości elektronicznej potem nie ma już możliwości wprowadzania żadnych zmian.

Następnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej otrzymasz decyzję z PFR o wysokości zwrotu oraz umorzenia subwencji wraz z harmonogramem spłat.

Na podstawie opracowań udostępnionych przez PFR na stronie internetowej oraz przeprowadzonych szkoleń związanych z rozliczeniem subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 opracowaliśmy bazę pytań i odpowiedzi, które pomogą zrozumieć zasady rozliczenia subwencji oraz pomogą w wyliczeniu odpowiednich parametrów.

Aby pobrać ebook Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi kliknij tutaj.

Poniżej przedstawiamy spis pytań, na które znajdziecie odpowiedź w naszym opracowaniu Tarcza Finansowa PFR 1.0 pytania i odpowiedzi:

 1. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0 można złożyć w innej postaci niż w formie elektronicznej?
 2. Co w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada już rachunku w banku, za pośrednictwem, którego wnioskowano o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0? W jaki sposób Beneficjent w takim przypadku może wypełnić Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 3. Czy kody PKD uprawniające do skorzystania z 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. muszą być wpisane w rejestrach firmy jako przeważająca działalność?
 4. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o 100% umorzenie subwencji finansowej, jeżeli wnioskując o subwencję w ramach Programu wskazał inny kod PKD niż uprawniający do takiego umorzenia?
 5. Co należy rozumieć przez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w wymienionych w regulaminie kodach PKD?
 6. W jaki sposób będą weryfikowane kody PKD dla spółki cywilnej?
 7. W trakcie obowiązywania umowy subwencji zmienił się główny kod PKD firmy, a co za tym idzie przeważający rodzaj prowadzonej przez nią działalności. Czy ma to wpływ na realizację umowy?
 8. Czy jeśli w KRS/CEIDG zamiast konkretnego symbolu kodu PKD (np. 55.10.Z) wskazano całą grupę (np. 55), to taki zapis kodu PKD może umożliwić Beneficjentowi uzyskanie umorzenia całej subwencji finansowej?
 9. W trakcie 2020 r. po otrzymaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 zmieniono główny kod PKD przeważającej działalności czy będzie miało to wpływ na rozliczenie subwencji? Czy może być to traktowane jako zaprzestanie działalności?
 10. Skąd należy pobrać dokumenty do rozliczenia subwencji?
 11. Od kiedy można składać Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 12. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu związane z subwencją z Tarczy Finansowej PFR 1.0 będzie dostępne wcześniej np. w celu przygotowania danych?
 13. Do kiedy należy złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu związane z rozliczeniem i umorzeniem Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 14. Subwencja została wypłacona w dwóch ratach. Czy termin na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu związany z rozliczeniem Tarczy Finansowej 1.0 należy liczyć od pierwszej czy drugiej wypłaty?
 15. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.
 16. Czy musi być spełniony warunek utrzymania średniego zatrudnienia, aby otrzymać 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 17. Jakie są rodzaje działalności sklasyfikowane zgodnie z PKD uprawniające do 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 18. Co oznacza przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
 19. Jakie okresy należy porównywać w odniesieniu do warunku spadku przychodów w przypadku ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 20. Co obejmuje kategoria przychodów w przypadku wyliczenia spadku przychodów w celu ubiegania się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 21. Czy można skorzystać z 100% umorzenia z Tarczy Finansowej 1.0 nie ubiegając się o subwencje w ramach Tarczy Finansowej 2.0?
 22. Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą ujętą na liście 54 kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia, spadek przychodów w okresie wskazanym w regulaminie wynosi 70%, kontynuuję działalność, spadek średniego zatrudnienia wynosi 50% czy mogę ubiegać się o 100% umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
 23. Co należy zrobić, aby rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i otrzymać jej umorzenie – Mikro, Małe i Średnie firmy.
 24. Jaką decyzję podejmie PFR po rozpatrzeniu Oświadczenia o Rozliczeniu lub po upływie terminu na jego złożenie?
 25. Czy Beneficjent otrzyma informację z PFR, że Oświadczenia o Rozliczeniu są już dostępne w bankowości elektronicznej.
 26. Jakie są zasady rozliczenia subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla Mikrofirm.

      Przykłady

 1. Na podstawie jakich danych PFR przedstawi propozycje rozliczenia i umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.?
 2. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia dla Mikrofirm.
 3. Jak wyliczyć wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia dla MŚP.
 4. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla Mikrofirm.
 5. Jak wyliczyć skalę redukcji zatrudnienia dla MŚP.
 6. Jak wyliczyć średnie zatrudnienie przy ustalaniu kwoty subwencji finansowej do zwrotu?
 7. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej dla Mikrofirm i MŚP.
 8. Czy konieczne jest utrzymanie tych samych Pracowników w 12-miesięcznym okresie od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej?
 9. Czy jeśli pracownik ma urlop bezpłatny od 15.05 do 31.10 to należy wyłączyć go z wyliczeń średniego stanu zatrudnienia?
 10. Czy do wyliczenia średniego zatrudnienia – na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej – należy wziąć pod uwagę pracownika przebywającego cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, który w okresie tego urlopu wykonywał na rzecz swojego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia?
 11. Jak przy obliczaniu stanu zatrudnienia traktować pracownika, który jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie wykonuje inny zakres zadań na umowie zlecenia przy założeniu, że składki społeczne są odprowadzane z obu form zatrudnienia. Czy takiego pracownika traktować jako 1 czy 2 etaty?
 12. W jaki sposób wyliczyć średnie zatrudnienie przy etatach np. 6 pracowników jest zatrudnionych na 1 etat i 1 pracownik na ¼ etatu.
 13. Na dzień zawarcia umowy z PFR w związku z Tarcza Finansową 1.0. w firmie był zatrudniony pracownik na umowę zlecenie i zgłoszony do ZUS z pełnymi składkami społecznymi. Jednakże w trakcie 2020 roku zaistniały okoliczności, które spowodowały, iż został on wyrejestrowany ze składek społecznych, ale nadal pracuje na umowę zlecenia. Czy takiego pracownika można uwzględnić w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia?
 14. Czy pracownik, z którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca jest uwzględniony w wyliczeniach średniego stanu zatrudnienia (umowa do końca miesiąca, a wyrejestrowanie z ZUS w miesiącu następnym)?
 15. Czy pracownik, który sam złożył wypowiedzenie jest uwzględniany również, jako spadek zatrudnienia.
 16. Czy pracownik, który przepracował na umowę zlecenie jedynie pół miesiąca (zostały odprowadzone składki społeczne od tej umowy) może być uwzględniony w wyliczeniu średniego zatrudnienia.
 17. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, od której są odprowadzane tylko składki zdrowotne?
 18. Jak przy obliczaniu średniego zatrudnienia uwzględniać Pracownika, zatrudnionego u tego samego przedsiębiorcy jednocześnie na podstawie kilku umów zlecenia?
 19. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na zasiłku chorobowym lub zdrowotnym?
 20. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym?
 21. Czy można w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który przebywa na urlopie macierzyńskim?
 22. Czy zmiana wymiaru czasu pracy u pracownika z 0,25 etatu do 0,5 jest uwzględniania w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia.
 23. Czy właściciel firmy/Spółki też jest uwzględniany w wyliczeniu średniego stanu zatrudnienia?
 24. Na dzień 31.12.2019 byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych skazani z kodem 080000. Czy należy ich ująć w obliczeniach średniego zatrudnienia?
 25. Czy w trakcie spłaty subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 należy nadal utrzymywać średnie zatrudnienie na odpowiednim poziomie?
 26. W jaki sposób, przy badaniu warunków umorzenia części subwencji, będą traktowane sytuacje, w których przedsiębiorca zamieni umowy o pracę na umowy zlecenia?
 27. Zasady rozliczenia z subwencji Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP.

       Przykład

 1. Czy Beneficjent ubiegający się o 100% umorzenie subwencji finansowej powinien wykazać w Oświadczeniu o Rozliczeniu subwencji, skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?
 2. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży – księgi rachunkowe.

       Przykład

 1. W regulaminie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” jest wskazane, że dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość skumulowana gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów. W powyższych przykładach i podanej definicji straty gotówkowej wspomniane jest wyłączenie jedynie amortyzacji. Czy jest to poprawne podejście?
 2. Czy przy obliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży należy uwzględniać również te miesiące, w których odnotowano zysk?
 3. W jaki sposób wyliczyć skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży – księga przychodów i rozchodów

       Przykład

 1. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży w przypadku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy uwzględniać dane z rocznej inwentaryzacji?
 2. Czy na potrzeby obliczenia skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży w przypadku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyłącza się koszty amortyzacji?
 3. W jaki sposób wyliczyć skumulowana stratę gotówkową na sprzedaży – karta podatkowa lub ryczałt
 4. W jaki sposób firmy, które zmieniły sposób rozliczania powinny wykazać skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?
 5. Co należy wpisać do Oświadczenia o Rozliczeniu w przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnął skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży?
 6. Co w przypadku, gdy nie uzupełnię w Oświadczeniu o Rozliczenie pozycji skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.
 7. Czy podmioty, które oprócz działalności gospodarczej prowadzą działalność innego rodzaju (np. fundacje, stowarzyszenia) powinny przy wypełnianiu Oświadczenia o Rozliczeniu brać pod uwagę spadki przychodów ze wszystkich rodzajów działalności, a przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględniać wszystkich Pracowników?
 8. Co w przypadku, gdy PFR nie uwzględni zmian wprowadzonych do Oświadczenia o Rozliczeniu Beneficjenta i wyda decyzje o umorzeniu subwencji na podstawie wstępnej przedstawionej propozycji rozliczenia?
 9. W jakich przypadkach należy zwrócić 100% subwencji?
 10. Nie mogę edytować Oświadczenia o Rozliczeniu.
 11. Jakie są zasady spłaty nieumorzonej części subwencji otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0.
 12. Czy jest możliwa wcześniejsza spłata subwencji lub nadpłata?
 13. Z jakiego rachunku bankowego należy dokonywać spłaty subwencji?
 14. Co w przypadku, gdy Beneficjent opóźni się w spłacie rat subwencji?
 15. Czy jest możliwość wydłużenia okresu spłaty subwencji?
 16. Czym jest postępowanie wyjaśniające?
 17. Czy w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej Mikrofirma będzie zobowiązana do zwrotu subwencji finansowej?
 18. Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy?
 19. Czy przedsiębiorca może przelać swoje prawa lub obowiązki wynikające z umowy subwencji finansowej na rzecz osoby trzeciej?
 20. Czy pełnomocnictwo udzielone przez Beneficjenta do podpisania Oświadczenia o Rozliczeniu musi posiadać formę notarialną?
 21. Czy Oświadczenie o Rozliczeniu musi złożyć ta sama osoba, co wniosek o subwencję?
 22. Co powinien zrobić Beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi w propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi?
 23. Czy wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla otrzymanych subwencji.
 24. Czy trzeba posiadać wykaz dokumentów (np. faktur), które zostały pokryte subwencją?
 25. W jaki sposób PFR będzie kontrolował wydatki?
 26. Czy jest określony termin wykorzystania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0
 27. Czy jeśli Beneficjent skorzystał z Tarczy Finansowej 2.0 może również ubiegać się o umorzenie w ramach Tarczy Finansowej 1.0?
 28. Na jakich zasadach należy rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 w przypadku, gdy zmienił się status Beneficjenta z Mikrofirmy na MŚP lub odwrotnie?
 29. Czy zaległości publicznoprawne wpływają na wysokość subwencji do zwrotu?
 30. Czy jest możliwość, że lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z 100% umorzenia subwencji zostanie poszerzona o 17 nowych kodów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19?
 31. Jakie zdarzenia mogą skutkować nieotrzymaniem umorzenia lub koniecznością zwrotu subwencji?

      Definicje

      Źródło

 

Link do źródła.

Zapraszamy do kontaktu i na naszego FB

AK Dudziak 04.05.2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.